Artikel 1. Definities

1.1 Algemene Verkoopvoorwaarden: onderstaande bepalingen.
1.2 Fietsmysterie: de rechtspersonen (KrisvanderWerve) die de producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
1.3 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
1.3 Aanbieding: elk aanbod van het Fietsmysterie waarvoor men een overeenkomst tussen fietsmysterie en de consument aangaat.
1.4 Reservering: iedere aanvaarding van een aanbieding van Fietsmysterie.
1.5 Overeenkomst: iedere acceptatie door Fietsmysterie van een reservering met de consument.
1.6 Materiaal: rugzak met inhoud waarop overeenkomsten tussen de koper en Fietsmysterie betrekking hebben.

1.7 Aflevering: het door of namens Fietsmysterie feitelijk ter beschikking stellen van het materiaal aan de consument. Aan het einde van de dag dient al het materiaal heel en schoon weer ingeleverd te worden.

 

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

KrisvanderWerve
Handelend onder de naam van Fietsmysterie
Heereweg 9 4317 AJ Noordgouwe
Telefoonnummer: 06 28 38 68 55
Email: info@fietsmysterie.nl
KvK-nummer: 20157368
BTW nummer: NL001710639B65

 

Artikel 3. Toepasselijkheid

3.1 Op alle aanbiedingen,  reserveringen en overeenkomsten zijn de bepalingen van deze Algemene voorwaarden van toepassing, tenzij Fietsmysterie hiervan bij haar aanbiedingen uitdrukkelijk afwijkt.
3.2 Door te bestellen, accepteert u de op dat moment geldende Algemene voorwaarden, beschikbaar gesteld via de website.

 

Artikel 4. Aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten

4.1 Alle aanbiedingen van Fietsmysterie zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen.
4.2 Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel de looptijd zoals deze op de website staat vermeld.
4.3 Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding kunt u geen gebruik meer maken van de desbetreffende aanbieding.
4.4 U kunt reserveren op de wijze die wordt beschreven op de website.
4.5 Fietsmysterie accepteert geen reserveringen:
– afkomstig buiten Nederland of België;
– van personen onder de 18 jaar;
– indien Fietsmysterie de opgegeven (mail)adresgegevens niet als correct kan vaststellen;
4.6  Fietsmysterie is tevens gerechtigd op andere gronden reserveringen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden te verbinden aan de overeenkomst.
4.7 Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

Artikel 5. Prijzen en kosten

5.1 De op de website vermelde prijzen op het moment van reservering zijn van toepassing.
5.2 De prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5.3 Fietsmysterie behoudt zich het recht om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.
5.4 Fietsmysterie behoudt zich het recht voor om in andere bijzondere gevallen administratiekosten in rekening te brengen.

 

Artikel 6. Betaling

6.1 Betalingen via de website zijn mogelijk via IDeal.
6.2 De betaalmethoden staan vermeld op de website. Fietsmysterie draagt zorg voor een veilige betaalomgeving.
6.3 De datum waarop uw betaling door Fietsmysterie wordt ontvangen, geldt als datum van betaling.

Artikel 8. Eigendom goederen

8.1 Fietsmysterie blijft te allen tijde eigenaar van de rugzak met inhoud. Met uitzondering als er expliciet bij staat dat u een onderdeel mag houden.
8.2 Op de puzzels geldt het auteursrecht en is het te allen tijde verboden deze te kopiëren en/of te verspreiden.

 

Artikel 10. Schade
10.2 Fietsmysterie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade aan personen en/of goederen als gevolg van deelname aan een Fietsmysterie.

 

Artikel 11. Diversen

11.1 Fietsmysterie behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
11.2 Op de overeenkomst zullen die Algemene Voorwaarden gelden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de website gepubliceerd stonden. U kunt deze voor of tijdens de bestelprocedure vanaf de website afdrukken.

Artikel 12. Klachten / geschillen

12.1 Indien u niet tevreden bent over het Fietsmysterie, kunt u binnen 14 dagen na het fietsmysterie contact opnemen met Fietsmysterie via info@fietsmysterie.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst op uw klacht reageren.
12.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.3 Alle geschillen tussen partijen kunnen ook worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

 

Artikel 13. Reservering

13.1 Reserveren kan alleen online via de website: Fietsmysterie.nl

13.2 Na het maken van een reservering wordt een bevestiging per mail verstuurd. Mocht u de mail niet ontvangen hebben neem dan contact op met info@fietsmysterie.nl

 

Artikel 14 Annuleringen

14.1 Annuleren is niet mogelijk.

14.2 Uiterlijk 24 uur voor aanvang is het mogelijk om het Fietsmysterie kosteloos te verplaatsen naar een andere datum. Doorgeven kan via het e-mail adres: info@fietsmysterie.nl of telefonisch 06 28 38 68 55.

 

Artikel 15 Geheimhouding

15.1 Het plezier van een Fietsmysterie is het oplossen van de puzzels. Gun je vrienden dit plezier en vertel ze over je ervaring, maar verklap niet de geheimen. Beschouw jezelf tot geheimhouding verplicht.

 

Artikel 16 Leeftijd

16.1 De doelgroep is volwassenen

16.2 Kinderen van 12 jaar en jonger worden alleen toegelaten onder begeleiding van personen van 18 jaar en ouder.

 

Artikel 17 Overmacht

17.1 In het geval van overmacht wordt u een coupon aangeboden waarmee u op een later tijdstip het Fietsmysterie alsnog kunt doen.

17.2. Onder overmacht wordt verstaan: een natuurramp, overheidsmaatregelen, pandemieën, stakingen, werkbezetting, beschikbaarheid van een of meer personeelsleden, onvoorziene vervoersproblemen.